xs
sm
md
lg

ครม.คลอดกม.ตั้งสนามบินส่วนบุคคลและสาธารณะ “เชียงใหม่-ภูเก็ตแห่งที่ 2”จ่อประเดิมระเบียบใหม่

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน กพท.เผย จะทำให้ ที่ขึ้นลงเฮลิคอปเตอร์ บนดาดฟ้า บนแท่นเจาะน้ำมัน หรือสนามบินฝึกบิน เข้าเกณฑ์เป็นสนามบินส่วนบุคคล ขณะที่สนามบินเชียงใหม่และภูเก็ต 2 จ่อประเดิมจัดตั้งตามกฎกระทรวงใหม่ และครม.ยังไฟเขียวร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ เพิ่มพื้นที่บริหารปริมาณจราจรทางอากาศ รองรับ3 ล้านเที่ยวบินใน 20 ปีข้างหน้า

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 มี.ค. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน พ.ศ.... เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสาธารณะให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กระทรวงคมนาคมเสนอ ซึ่งก่อนหน้านี้ครม.ได้เห็นชอบร่างดังกล่าวได้เห็นชอบแล้วและส่งให้กฤษฎีกาแก้ไข ประกอบกับได้มีการแก้ไขกฎหมายเดินอากาศ พ.ศ. 2551 บทบัญญัติว่าด้วยสนามบินสาธารณะและสนามบินส่วนบุคคล ซึ่งจะต้องออกกฎกระทรวง ในการขอและออกใบอนุญาต จึงปรับปรุงร่างกฎกระทรวงให้สอดคล้องกับ กม.เดินอากาศที่แก้ไขใหม่ดังกล่าว ซึ่งได้กำหนดนิยาม สนามบินสาธารณะและสนามบินส่วนบุคคล ,คุณสมบัติและลักษณะของผู้ที่จะขอรบใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน ,วิธีการและขั้นตอนในการพิจารณา

โดยผู้ที่จะขอจัดตั้งสนามบินสาธารณะจะต้องเป็นนิติบุคคล บริษัท จำกัด บริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมาย มีคนไทยถือหุ้น 51% มีสำนักงานใหญ่ที่ตั้งในประเทศไทย เป็นต้น ส่วนกรณีขอตั้งสนามบินส่วนบุคคล จะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย มีสิทธิครอบครอง การใช้ประโยชน์พื้นที่จะก่อสร้างสนามบิน มีขีดความสามารถในการประกอบการ เป็นต้น นอกจากนี้จะต้องมีแผนการก่อสร้างระยะเวลาที่ชัดเจน แผนการเงิน และปฏิบัติกฎการกำกับดูแลของกพท. ซึ่งปัจจุบัน มีสนามบินทั้งของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

“สนามบินใหม่ที่เตรียมแผนจัดตั้ง คือ เชียงใหม่แห่งที่ 2 และภูเก็ตแห่งที่ 2 โดยทอท.อยู่ระหว่างศึกษา จัดหาพื้นที่และ รายงาน EIA ดังนั้น การขอตั้งสนามบินจะต้องมีแผนชัดเจน มีการศึกษา มีที่ดินพร้อมและได้รับการยอมรับจากประชาชนด้วย มีฐานะการเงิน ต้องพร้อมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด”

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการ กพท.กล่าวว่า กฎกระทรวงใหม่จะเริ่มใช้กับ สนามบินส่วนบุคคลก่อนซึ่งปัจจุบัน จะเป็นรูปแบบที่ขึ้นลงเครื่องบินชั่วคราว เป็นของส่วนบุคคล เช่น โรงเรียนฝึกบิน หรืที่ขึ้นลง บนดาดฟ้าตึกสูง แท่นขุดเจาะ สำหรับเฮลิคอปเตอร์รับเครื่องบินเฉพาะแบบ เป็นต้น ซึ่งมีเกือบ 100 แห่งทั่วประเทศ มีอายุใบอนุญาต 2 ปี ดังนั้น เมื่อหมดอายุจะต้องมายื่นขอตามกฎกระทรวงใหม่นี้ และเปลี่ยนจากที่ขึ้นลงชั่วคราว เป็นสนามบินถาวรแบบส่วนบุคคล และไม่กำหนดอายุ โดย กพท.จะสุ่มตรวจมาตรฐาน

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงนั้น1. กำหนดบทนิยามคำว่า “สนามบินสาธารณะ” และ “สนามบินส่วนบุคคล”

2. กำหนดคุณสมบัติและลักษณะของผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสาธารณะ ต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีสำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ในราชอาณาจักร โดย
(1) เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย
(2) กระทรวง ทบวง กรม ในรัฐบาล
(3) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของหุ้นทั้งหมด ฯลฯ แต่ละประเภทโดยลำพังหรือหลายประเภทรวมกัน มีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของหุ้นทั้งหมด ฯลฯ ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนด เช่น ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการสนามบิน (ถ้ามี) เอกสารหรือหลักฐานแสดงการมีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ขออนุญาตจัดตั้งสนามบินและแผนแม่บทสนามบินสาธารณะที่ขออนุญาตจัดตั้ง ฯลฯ

3. กำหนดคุณสมบัติและลักษณะของผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินส่วนบุคคล ต้อง
(1) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(2) มีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ขออนุญาตจัดตั้งสนามบิน
(3) มีความสามารถในการดำเนินงานสนามบินตามที่ผู้อำนวยการประกาศกำหนด ฯลฯ

4. กำหนดวิธีการและขั้นตอนในการพิจารณาคำขอจัดตั้งสนามบินสาธารณะและสนามบินส่วนบุคคล เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอแล้ว ให้ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้
(1) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอรับใบอนุญาตและความถูกต้องครบถ้วนของคำขอเอกสารและหลักฐาน
(2) เมื่อปรากฏว่าคำขอ เอกสารและหลักฐานมีความถูกต้องครบถ้วน โดยแบบก่อสร้างสนามบินเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งแผนการดำเนินการก่อสร้างสนามบินและระยะเวลาที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ มีความเหมาะสม พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุญาตจัดตั้งสนามบินด้วยก็ได้ และในกรณีที่รัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งสนามบิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นชอบในแบบก่อสร้างสนามบินและแผนแม่บทสนามบินสาธารณะ และออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสาธารณะให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นต้น

5. กำหนดบทเฉพาะกาล ดังนี้ 5.1 บรรดาใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินซึ่งมีผลใช้ได้อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน
5.2 บรรดาคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินที่ได้ยื่นไว้ก่อนที่กฎกระทรวงนี้ มีผลใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ถือว่าเป็นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินตามกฎกระทรวงนี้
5.3 บรรดาคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสาธารณะที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ถือว่าเป็นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสาธารณะตามกฎกระทรวงนี้ และให้ใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสาธารณะนั้นใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะถูกเพิกถอน

****ไฟเขียวนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ เพิ่มพื้นที่บริหารปริมาณจราจรทางอากาศ

นายอาคมกล่าวว่า ครม.ได้เห็นชอบร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการบริหารจัดการห้วงอากาศของประเทศให้สอดคล้องกับรูปแบบความต้องการการใช้งานที่เปลี่ยนไปและรองรับการบินที่เติบโตขึ้น ซึ่ง ไออาต้า คาดว่า ใน 20 ปีข้างหน้า( 2579) ไทยจะติด 1 ใน 10 ประเทศที่มีผู้โดยสารมากที่สุดในโลก โดยมี 3 ล้านเที่ยวบินต่อปี อัตราเติบโต 6 % ต่อปี จากปัจจุบันไทยอยู่อันดับที่ 20 ประมาณ 1 ล้านเที่ยวบินต่อปี ขณะที่ขีดความสามารถในการรองรับการจราจรทางอากาศ มีห้วงอากาศด้านเชิงพาณิชย์ประมาณ 50% ส่วนอีก 50% เป็นพื้นที่ด้านความมั่นคง ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ พื้นที่เขตชุมชนหนาแน่น,พื้นที่เขนปฏิบัติการทางทหาร , พื้นที่เขตปลดปล่อยน้ำมันจากการอากาศยานทางทหารและพื้นที่เขตท่าเรือแหลมฉบัง ถือเป็นข้อจำกัดไม่ใช้ด้านการบินพลเรือน

ดังนั้นที่ผ่านมา บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) ต้องบริหารจัดการห้วงอากาศ ดังนั้น ICAO กำหนดการใช้พื้นที่ห้วงอากาศร่วมกันระหว่างพลเรือนและทหาร โดยบริหารแบบยืดหยุ่น ใช้ช่วงที่พื้นที่เขตทหารว่าง มาใช้ด้านการบินพลเรือน โดยมีคณะกรรมการ 2 ชุดภายในอนุกรรมการการบินพลเรือนในการประสานการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
กำลังโหลดความคิดเห็น...