xs
xsm
sm
md
lg

“แบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2017” มอบทุนวิจัยเพื่อสุขภาพคนไทย 5 แสนบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ดำเนินงานอย่างยาวนานต่อเนื่องมาแล้วถึง 16 ปีสำหรับโครงการ “ทุนวิจัยรางวัลเซเรบอส” หรือ “เซเรบอส อวอร์ด” (Cerebos Awards) ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านสุขภาพของคนไทยสู่นานาชาติและยกระดับวงการสาธารณสุขไทยเพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทยและต่อยอดงานวิจัยไทยสู่สากล ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมสนับสนุนและสรรค์สร้างผลงานวิจัยไปแล้วถึง 52 ผลงาน

ก้าวสู่ปีที่ 17 ในปี 2560 โครงการดังกล่าวจึงมีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “แบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2017” (BRAND’S Health Research Awards 2017) เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อ “แบรนด์” พร้อมเชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจส่งโครงงานวิจัยเข้าคัดเลือกรับทุนวิจัยสนับสนุนรวม 500,000 บาท โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.brandsworld.co.th
(จากซ้ายไปขวา) รศ.ดร.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่, ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล และ น.ส.พุดตาน พงศ์พัฒนาไพบูลย์
ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย “แบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2017” เปิดเผยว่า โครงการ “แบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2017” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทย ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป ร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพร และยา รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคที่มีผลต่อโภชนบำบัดและการส่งเสริมสุขภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อคนไทยและสังคมโดยรวม โดยโครงการฯ จะมอบทุนวิจัยประเภทวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีซึ่งสามารถแบ่งให้โครงการวิจัยได้ไม่เกิน 5 โครงการต่อปี

ด้าน น.ส.พุดตาน พงศ์พัฒนาไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แบรนด์” ตระหนักว่าสุขภาพที่ดีของประชาชนเป็นแกนหลักสำคัญที่จะทำให้ประเทศพัฒนาและเจริญขึ้นในทุกมิติ ตลอดจนนักวิจัยและบุคลากรในด้านสุขภาพของไทยก็ไม่ได้มีศักยภาพด้อยกว่าประเทศอื่นๆ หากแต่ยังขาดโอกาสและแรงสนับสนุนที่ดีในการทำงานวิจัยให้สำเร็จลุล่วง บริษัทฯ จึงขอเป็นอีกหนึ่งแรกผลักดันที่ทำให้วงการสาธารณสุขไทยเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และต่อยอดคืนสู่สังคมด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยในด้านสุขภาพให้ดีขึ้นและมีความเจ็บป่วยน้อยลง
เภสัชกรหญิง ดร.สุชาดา จาปะเกษตร์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร
ตัวอย่างหนึ่งในงานวิจัยที่ก้าวหน้าต่อยอดจากทุนวิจัย

เภสัชกรหญิง ดร.สุชาดา จาปะเกษตร์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร ผู้ได้รับทุนวิจัยจากโครงการฯ ในปี 2559 เรื่อง “การดูแลด้านโภชนาการในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับนมแม่หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล : โปรแกรม PIN” (Post-discharge Nutrition Intervention for Breast-fed Preterm Infants : The PIN Program) กล่าวว่า ทุนวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมโภชนาการสำหรับทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับนมแม่หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล เพื่อให้มีอัตราการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้นและให้ทารกมีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมตามเกณฑ์ โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการในรูปแบบของการจัดสนทนากลุ่มโดยทีมสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลพุทธโสธร และรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการพัฒนาโปรแกรม

ในการวิจัยดังกล่าวพบว่าโปรแกรมที่ได้ ประกอบด้วยการให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่มารดาและเกณฑ์วิธีปฏิบัติการให้นมและอาหารแก่ทารกเกิดก่อนกำหนดหลังออกจากโรงพยาบาล โดยทำการประเมินผลก่อนและหลังให้ความรู้ด้านโภชนาการในด้านความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม รวมทั้งอัตราการให้นมแม่อย่างต่อเนื่องแก่ทารกหลังออกจากโรงพยาบาล ในมารดาจำนวน 30 รายในกลุ่มทดลอง ทำการประเมินผลการเจริญเติบโตในทารกเกิดก่อนกำหนดจำนวน 32 ราย ที่มีน้ำหนักตัวแรกเกิดระหว่าง 750-1,799 กรัม

หลังจากที่ได้รับความรู้ด้านโภชนาการพบว่ามารดามีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในด้านคุณประโยชน์ของนมแม่ที่มีต่อทารกเกิดก่อนกำหนดและด้านโภชนาการของมารดาในระยะให้นมบุตร มีทัศนคติที่ดีต่อการให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้น และมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารของมารดาดีขึ้นในระยะให้นมบุตร มีอัตราการให้นมแม่อย่างเดียวเป็นระยะเวลาหกเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบย้อนหลังในช่วงตั้งแต่ทารกมีอายุที่ครบกำหนดคลอดถึงหกเดือน พบว่าทารกที่มีน้ำหนักตัวแรกเกิดน้อยกว่า 1,250 กรัมในกลุ่มทดลองมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและมีเส้นรอบวงศีรษะเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สามารถดาวน์โหลดใบขอรับทุนได้ที่ http://www.brandsworld.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2650-9777กำลังโหลดความคิดเห็น...