xs
xsm
sm
md
lg

ศูนย์อสังหาฯเร่งสร้างคลังข้อมูลบ้านมือสอง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่าหลังจากที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้เสนอรายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องธุรกิจตลาดบ้านมือสอง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมาให้แก่นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และเสนอต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังไปแล้วนั้น ศูนย์ข้อมูลฯได้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยทันที เนื่องจากการกระตุ้นตลาดบ้านมือสองถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงการคลัง
โดยงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลฯคือข้อเสนอแนะเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลตลาดบ้านมือสอง เนื่องจากที่ผ่านมาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนขายหรือโบรกเกอร์ เห็นว่าตลาดบ้านมือสองขาดข้อมูล ที่จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาทั้งในส่วนของการกำหนดทิศทางการตลาด และการขอรับการส่งเสริมจากรัฐบาล เพื่อให้การพัฒนาธุรกิจตลาดบ้านมือสองขยายตัวต่อเนื่องทุกปีตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของตลาดบ้านสร้างใหม่ ผลสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการจึงกำหนดให้การจัดทำฐานข้อมูลตลาดบ้านมือสองเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยเสนอให้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางเป็นผู้ดำเนินการ
ศูนย์ข้อมูลฯในฐานะที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้จัดทำฐานข้อมูลตลาดบ้านมือสอง ได้เร่งดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คือมีฐานข้อมูลบ้านมือสองเช่นที่หลายฝ่ายต้องการ ในวันที่ 7 ,8 และ 11 เมษายน 2548 ศูนย์ข้อมูลฯได้จัดการประชุมความร่วมมือกำหนดแนวทางการจัดเก็บข้อมูลบ้านมือสอง ณ.ธอส. โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลบ้านมือสองมาเข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางร่วมกัน
ในวันที่ 7 เมษายน 2548 เป็นการประชุมร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.), กรมที่ดิน , กรมบังคับคดี ,บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย(บสท.),บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน(บบส.),บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(บสก.) และสภาที่อยู่อาศัยไทย
ในวันที่ 8 เมษายน 2548 เป็นการประชุมกำหนดแนวทางร่วมกับกลุ่มสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน อาทิ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ,ธนาคารอาคารสงเคราะห์, สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย,สมาคมธนาคารไทย,บริษัทบริหารสินทรัพย์ จตุจักร จำกัด ,บริษัทบริหารสินทรัพย์ เพทาย จำกัด ,บริษัทบริหารสินทรัพย์ พญาไท จำกัด ,บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด ,บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด ,บริษัท เอสซีบี แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด ,บริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด และบริษัทบริหารสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง
และในวันที่ 11 เมษายน 2548 เป็นการประชุมร่วมกับสมาคมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในตลาดบ้านมือสอง
สาระสำคัญของการประชุมร่วมในครั้งนี้เพื่อกำหนดคำนิยาม "บ้านมือสอง" เพื่อให้เป็นที่ยอมรับตรงกันทุกฝ่าย เพราะนอกจากจะเป็นการกำหนดกรอบในการจัดเก็บข้อมูล และยังถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลได้มีการรวบรวมคำนิยามของ "บ้านมือสอง" ออกมาเป็น 4 แนวทางดังนี้คือ แนวทางที่ 1 บ้านมือสอง หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่เจ้าของ (ไม่ใช่ผู้ประกอบการ) มีจุดประสงค์ต้องการเปลี่ยนมือ เป็นคำนิยามที่กำหนดกรอบเบื้องต้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางที่ 2. บ้านมือสอง หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย โดยมีชื่อในทะเบียนบ้านอย่างน้อย 1 ปี
แนวทางที่ 3 บ้านมือสองคือ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่เจ้าของที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการรวมทั้งทรัพย์ในสถาบันการเงินและองค์กรบริหารสินทรัพย์ (NPA) ที่ต้องการเปลี่ยนมือ
แนวทางที่ 4 บ้านมือสองคือ อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เพื่ออยู่อาศัยรวมทั้งทรัพย์ในสถาบันการเงินและองค์กรบริหารสินทรัพย์ (NPA) โดยเจ้าของที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการ มีสิทธิครอบครองอย่างน้อย 1 ปี ที่ต้องการเปลี่ยนมือ
(ตัดได้)นอกจากการกำหนดคำนิยามและการประชุมในครั้งนี้จะสรุปแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลบ้านมือสอง เพื่อเสนอเป็นมาตรฐานในการขอรับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งกำหนดรูปแบบและระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งข้อสรุปที่ได้จากการประชุมร่วมในครั้งนี้จะถูกรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการฯ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเสนอต่อกระทรวงการคลังต่อไป.
สำหรับเรื่องความคืบหน้าด้านการขอรับการสนับสนุนมาตรการกระตุ้นการซื้อขายบ้านมือสอง ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนั้น เสนอให้ใช้แนวทางเดียวกับมาตรการกระตุ้นตลาดบ้านสร้างใหม่ซึ่งสิ้นสุดการประกาศใช้มาตรการไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมที่ดิน กรมสรรพากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไปก่อนแล้วก่อนหน้านี้ รวมทั้งได้มีการรายงานผลการประชุมให้กับกระทรวงการคลังได้รับทราบแล้วคาดว่ามาตรการต่างๆ อาจจะมีข้อสรุปในเร็วๆนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น...