xs
sm
md
lg

ทีโอทีย้ำความพร้อมรับลูกค้าโทร.พื้นฐาน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ทีโอที ย้ำหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานบริการโทรศัพท์ประจำที่ในเขตนครหลวง ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ต่อเนื่อง

นายอนุรุต อุทัยรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการเตรียมการรองรับสิ้นสุดสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ในเขตโทรศัพท์นครหลวง กล่าวว่า ปัจจุบัน ทีโอที ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรองรับสิ้นสุดสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ในเขตโทรศัพท์นครหลวง ซึ่งมีหน้าที่เตรียมการรองรับสิ้นสุดสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ในเขตโทรศัพท์นครหลวงทั้งบริการโทรศัพท์ประจำที่และบริการโทรศัพท์สาธารณะ เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องหลังจากสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ประจำที่ 2.6 ล้านเลขหมายในเขตโทรศัพท์นครหลวงของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 29 ตุลาคม 2560

ทั้งนี้ ทีโอที ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการให้บริการโทรศัพท์ในเขตนครหลวง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขตพื้นที่ธุรกิจที่สำคัญรวมถึงประชาชนที่มีความจำเป็นในการติดต่อสื่อสารโดย ทีโอที ได้เตรียมมาตรการเพื่อให้รองรับการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจะส่งแผนและมาตรการรองรับการประกอบกิจการโทรคมนาคมภายหลังสิ้นสุดสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ในเขตนครหลวงไปยัง กสทช. เพื่อให้หลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทานสามารถให้บริการผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ทรู จะเป็นผู้ให้บริการลูกค้าในขณะนี้จนถึงสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน และหลังจากสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลงในวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ทีโอที จะเป็นผู้ให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทีโอที ขอให้มั่นใจว่าด้วยศักยภาพและประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมมากว่า 60 ปี ทั้งในเขตนครหลวงและภูมิภาคทั่วประเทศและมีผู้ใช้บริการเกือบ 3 ล้านเลขหมาย ทีโอที จึงมีความพร้อมทั้งทางด้านโครงข่ายโทรคมนาคมที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้านระบบเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการและศูนย์บริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 400 แห่ง รวมถึงด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการรองรับการให้บริการ รวมทั้งการดูแลบำรุงรักษาเพื่อให้บริการมีคุณภาพ

ทั้งนี้ ลูกค้าผู้ใช้บริการขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์ประจำที่หรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทุกแห่งทั่วประเทศกว่า 400 สาขา หรือสอบถามที่ TOT Contact Center โทร.1100

***เอ็มโอยูการไฟฟ้าใช้ทรัพยากรร่วมกัน

นอกจากนี้ ทีโอที ยังได้ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ว่าด้วยการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โดยนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA มีภารกิจหลักในการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า มีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงเชื่อมโยงสถานีไฟฟ้า ศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟฟ้าและสำนักงานการไฟฟ้า รวมระยะทางกว่า 20,000 กิโลเมตรและมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงข่ายไปสู่โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) สอดคล้องกับนโยบาย PEA 4.0 เชื่อมโยงระบบสื่อสารถึงหม้อแปลงและมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อบริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวมทั้งด้านสาธารณูปโภคได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ส่งเสริมความร่วมมือและผลักดันให้เกิดการดำเนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สำหรับบันทึกข้อตกลงนี้ เป็นการร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันเพื่อบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีคุณภาพและทั่วถึงตามนโยบายภาครัฐ ด้วยการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกันและสนับสนุนการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย เพื่อผนึกกำลังให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง เหมาะสมและคุ้มค่าในการลงทุน ด้วยยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีระดับโลกให้กับประเทศและเป็นเครื่องมือที่สำคัญของภาครัฐในการผลักดันและพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอล ด้วยการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศและพัฒนา ปรับปรุงโครงข่ายสื่อสาร เพื่อให้การบริหารทรัพย์สินอุปกรณ์โทรคมนาคมของทั้ง 2 องค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพกับผู้ใช้บริการของทั้ง 2 หน่วยงาน

รวมถึงจะเป็นต้นแบบความร่วมมือครั้งสำคัญในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และลดต้นทุน สร้างมูลค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและสังคม ลดการพึ่งพาจากภาครัฐ อันนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีในต้นทุนที่ต่ำมาให้บริการและเกิดการบูรณาการ การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างปลอดภัยทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ในความรับผิดชอบของ 2 องค์กรอย่างยั่งยืน

ด้านนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐมีความร่วมมือกันตามแผนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ทั้งนี้ ความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ปรับปรุงโครงข่ายสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการงานของ กฟภ. และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการภาคธุรกิจและภาคประชาชนด้วยเทคโนโลยีทั้งทางสายและไร้สายได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตามภารกิจของ กฟภ. ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรระหว่างกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน ในโครงการเน็ตประชารัฐ ตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

รวมถึงการร่วมกันผลักดันโครงการ CSR ในด้านความปลอดภัยในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์โทรคมนาคม ซึ่งเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.และ ทีโอที
ข่าวอื่นในหมวด
กำลังโหลดความคิดเห็น...