กรุงเทพโพลล์ เผยชาวบ้านมั่นใจ คสช.ปฏิรูปสำเร็จ ชี้ 3 ปีชาติพัฒนาเล็กน้อย หวังเคร่งใช้ กม.
27 พฤษภาคม 2560 11:20 น.

       กรุงเทพโพลล์ เผย ชาวบ้าน 40.9% ชี้ 3 ปี คสช. ประเทศพัฒนาขึ้นเล็กน้อย 50.1% หวังปฏิรูปบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด เป็นธรรม 56.4% มั่นใจจะทำสำเร็จ
       
       วันนี้ (27 พ.ค.) กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาค 1,269 คน ถึงความเห็นต่อการบริหารงานและการปฏิรูปประเทศในภาพรวมของ คสช. ตลอดระยะเวลา 3 ปี พบว่า ร้อยละ 40.9 มีผลงานบ้าง ประเทศพัฒนาขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 33.7 มีผลงานเด่นชัด ประเทศมีการพัฒนาขึ้นมาก ร้อยละ 23.1 คิดว่าเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง และ ร้อยละ 2.3 ไม่แน่ใจ
       
       เมื่อถามว่า ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ของ คสช. ท่านอยากเห็นผลงานการปฏิรูปประเทศในเรื่องใดให้เด่นชัดขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 50.1 การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม ร้อยละ 48.3 การมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 46.6 การขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ร้อยละ 44.3 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเหมาะสมกับสังคมไทย ร้อยละ 37.4 การมีกลไกให้มีการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม และ ร้อยละ 37.1 ภาครัฐให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว
       
       และเมื่อถามว่า ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ของ คสช. ท่านความคาดหวังมากน้อยเพียงใดว่า คสช. จะสามารถปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ได้สำเร็จ ดังสโลแกนที่ว่า เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน ร้อยละ 56.4 ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 38 ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด และ ร้อยละ 5.6 ไม่แน่ใจ


พิมพ์จาก http://mgronline.com/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9600000053889
เวลา 22 กรกฎาคม 2560 03:28 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.mgronline.com)